W tej kategorii umieszczane są kursy zamawiane wg zadanej specyfikacji. Kursy należy traktować jako ćwiczeniowe, a po przetestowaniu mogą być zarchiwizowane i przeniesione na serwer produkcyjny.

Celem przedmiotu Psychometria jest zaznajomienie studentów w wiedzę o strategiach i procedurach konstruowania oryginalnych narzędzi oraz adaptowania już istniejących zagranicznych narzędzi diagnostycznych w badaniach psychologicznych. Duży nacisk położony jest na kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych psychometrycznych w pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania (SPSS). Student po ukończeniu przedmiotu ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych oraz o zasadach ich użytkowania, zna klasyczne oraz nowoczesne modele pomiarowe, a także poszczególne właściwości testów psychologicznych oraz zakres metod ich ustalania (rzetelność, trafność, normalizacja właściwości pozycji testowych).

Program kursu:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Struktura procesu badawczego w psychologii w praktyce.

Formułowanie celów praktycznych i teoretycznych badań własnych. Formułowanie pytań i hipotez badawczych. Etapy przy weryfikacji hipotez statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych w praktyce.  

Określanie statutu zmiennych i ich operacjonalizacja. Dobór osób badanych.  Charakterystyka próby badawczej.

Ewaluacja projektu badawczego. Wprowadzenie do analizy i interpretacji wyników badań. Podsumowanie tematyki ćwiczeń. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura podstawowa przedmiotu:

 Brzeziński, J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. M., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia: Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badan naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1, s. 175-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.          

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

 Brzeziński, J. O niektórych etycznych problemach badań naukowych w psychologii, Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja1978, 3 (39), s. 37-53.

Creswell , J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe
 i mieszane, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości – strategie i procedura konstruowania. Warszawa: SCHOLAR.


Kurs o sepulkach i merceniu mymlaków

W niniejszym kursie uczestnicy poznają różne typy instrumentów muzycznych. Poznają ich historię, budowę i gatunki. Dowiedzą się również kilku interesujących faktów związanych z konkretnymi instrumentami.

Kurs zawiera podstawowe wiadomości na temat literatury i filmów SF

Ten przykładowy kurs opisuje wydarzenia, które działy się dawno, dawno temu w odległej galaktyce...