Regulamin Platformy MOODLE
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 1. Platforma e-learningowa Moodle WSM w Warszawie (zwana dalej Platformą), to internetowa przestrzeń Uczelni. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia metodami e-learningowymi.
 2. Użytkownikami Platformy są studenci, nauczyciele akademiccy Uczelni, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych zasobów bez konieczności logowania się. Użytkownikami Platformy mogą też być pracownicy Uczelni (Prowadzący) niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich.
 3. Dla celów szkoleniowych dopuszcza się również udział osób niezwiązanych z Uczelnią pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. W Regulaminie stosuje się następujące terminy:
  1. Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie.
  2. Student: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie jako uczestnik.
  3. Nauczyciel/Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu/szkolenia na Platformie.
  4. Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.
 5. Zalogowanie się na Platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" musi być różny od tych danych. Awatar (obrazek, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) nie może być animacją, powinien być aktualnym zdjęciem Użytkownika, umożliwiającym jego identyfikację jak w legitymacji). Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do jego obsługi przez Prowadzącego i Administratora.
 7. Zgodnie z wymogami RODO/GDPR Użytkownicy mają prawo do wnioskowania o usunięcie danych i rejestru działań użytkownika w systemie Moodle, wnioskowania o wyeksportowanie danych osobowych oraz ich usunięcie lub modyfikację.
 8. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie wprowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje zablokowanie konta.
 9. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.
 10. W wypowiedziach na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 11. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem studiów.
 12. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta na Platformie oraz do powiadomienia władz Uczelni.
 13. Zadaniem WSM jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy. Administrator wykonuje kopie zapasowe kursów dwa razy w tygodniu (środa/sobota) oraz udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą i użytkowaniem systemu.
 14. WSM nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.
 15. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres moodle@wsm.warszawa.pl lub zgłaszać do specjalistów Centrum Informacji Naukowej i E-learningu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (WSM) pod numer (22) 59 00 845.
 16. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kanclerz WSM.
 17. WSM zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu Użytkownika.